Welcome2Solutions Forum
Main Page  |  Forums  |  Register  |  Active Topics  |  Search

 
Username:
Password:
Welcome2Solutions Forum >> Main Forums >> General Discussion >> Personalized Name Necklaces Set To Be a Hot Trend This Season
Personalized Name Necklaces Set To Be a Hot Trend This Season
Author Topic
upamfva


Intermediate

Join Date: 6.11.2021
Posts: 184

Posted: 10.13.2021 12:54:28

UU VÀ NHU?C ÐI?M C?A VI?C S? D?NG ROBOT/EA TRONG GIAO D?CH FOREXVi?c v?n d?ng khoa h?c k? thu?t và s? d?ng máy móc robot vào công vi?c nh?m nâng cao nang su?t và gi?m chi phí dã du?c con ngu?i ?ng d?ng t? lâu.To get more news about robot giao d?ch, you can visit wikifx.com official website.
Và trong th? tru?ng forex nói riêng, th? tru?ng tài chính nói chung cung v?y, các Trader t? thi?t l?p d? t?o ra các robot forex hi?u qu? mang l?i l?i nhu?n t?t hon.
1. Robot forex là gì?
Robot forex còn du?c g?i là Expert Advisor (EA), là m?t ph?n m?m v?i các quy t?c du?c l?p trình t? d?ng dua ra các quy?t d?nh giao d?ch và thoát kh?i giao d?ch trên n?n t?ng MetaTrader 4 (ho?c MetaTrader 5) thay cho con ngu?i trong vi?c giao d?ch ngo?i h?i.
M?t s? ch?c nang c?a Expert Advisors:
- B?t d?u giao d?ch
- Qu?n lý các v? th? (l?nh) dã m?
- Thoát kh?i giao d?ch
- T?o tín hi?u cho nhà giao d?ch
- Sao chép giao d?ch sang các sàn giao d?ch khác
- Giao d?ch t? d?ng su?t ngày dêm
Trong giao d?ch th? công, m?t nhà giao d?ch thu?ng thi?t l?p các quy t?c giao d?ch và sau dó th?c hi?n theo các quy t?c dó m?i khi h? mu?n vào l?nh ho?c thoát kh?i l?nh dó.
Nhu v?y, m?t nhà giao d?ch th? công ph?i luôn ng?i tru?c màn hình máy tính theo dõi bi?u d? và d?i th?i di?m thích h?p v?i quy t?c c?a h? d? dua ra quy?t d?nh. T?t c? nh?ng công vi?c dó r?t ph?c t?p và m?t m?i.
2. Uu di?m c?a trade robot forex
Uu di?m c?a trade robot thì không có gì ph?i bàn cãi, nó có nhi?u uu di?m n?u bi?t s? d?ng dúng cách:
- Robot có th? du?c v?n hành mà b?n không c?n ph?i có ki?n th?c nhi?u v? giao d?ch Forex, không c?n ph?i gi?i phân tích k? thu?t d?n m?c chuyên gia, ch? c?n b?n bi?t cách v?n hành là d?.
- Kh? nang phân tích d? li?u nhanh, nhi?u và chính xác các tín hi?u th? tru?ng hon so v?i con ngu?i, vì x? lý nhu máy thì ch?c ch?n ph?i nhanh hon ngu?i.
- Có th? áp d?ng robot cho nhi?u tài kho?n.
- Không b? c?m xúc chi ph?i vì robot forex là ph?n m?m máy tính du?c l?p trình vô tri vô giác.
- Có th? ho?t d?ng liên t?c, 24h m?i ngày mà không m?t m?i nhu con ngu?i.
- C?t l? và ch?t l?i m?t cách vô tình c?m, r?t khách quan.
3. Nhu?c di?m c?a trade robot
Nh?ng uu di?m c?a trade robot thì không có gì ph?i bàn cãi, nhung cu?c d?i không là màu h?ng, nh?t là trong th? tru?ng forex. Nh?ng nhu?c di?m c?a trade robot nhu sau:
- Giá mua robot giao d?ch t?t khá cao, ho?c n?u thuê thì phí thuê cung khá cao.
- Tùy sàn giao d?ch, không ph?i sàn giao d?ch nào cung ch?p nh?n cho phép nhà d?u tu s? d?ng robot.
- H?u h?t các robot d?u không th? giao d?ch t?t trong nh?ng ngày có bi?n d?ng quá l?n, nh?t là nh?ng lúc tin t?c x?y ra.
4. Nh?ng luu ý khi giao d?ch b?ng robot
D?u bi?t trade robot có nh?ng uu di?m vu?t tr?i do s?c m?nh c?a công ngh?, nhung cung c?n luu ý các di?m nhu sau n?u nhu không mu?n tài kho?n c?a b?n “b?c hoi nhanh chóng”.
- Tránh giao d?ch v?i volume l?n, robot EA có x?n c? nào cung không th? ch?ng tr? khi th? tru?ng bi?n d?ng m?nh, và khi b?n giao d?ch v?i kh?i lu?ng quá l?n thì coi nhu xong, b?n h?t co h?i trong cu?c choi này.
N?u giao d?ch v?i s? ti?n l?n, các b?n h?t s?c luu ý di?u này vì các b?n dang ph?i ch?u nhi?u r?i ro, ch? nên d?u tu b?ng s? ti?n mà không ?nh hu?ng d?n tình hình tài chính c?a b?n n?u tình hu?ng x?u nh?t x?y ra, b?n v?n không b? v?n d? gì.
- Giao d?ch theo t?ng phiên, phiên Á thu?ng s? dao d?ng r?t y?u nên chi?n lu?c dánh sideway phù h?p trong khi phiên M? hay d?y sóng thì trade phá c?n Breakout, do dó m?i phiên có cách phân tích và kh?p l?nh d?c trung, không áp d?ng cho m?i di?u ki?n trên th? tru?ng, c?n linh ho?t trong vi?c s? d?ng robot.
- T? l? Reward/Risk ph?i h?p lý, vi?c ch?n các robot có th?ng nhi?u l?nh nh? và l?nh l? l?n, khi dó m?t s? l?nh loss d?n t?i tài kho?n gi?m không phanh. Luu ý không trade v?i các EA treo l?nh m?, nh?ng lo?i này siêu r?i ro vì n?u th? tru?ng ngu?c hu?ng m?nh s? cháy tài kho?n.
- Quan tr?ng là luôn d?t l?nh Stoploss d? b?o v? tài kho?n, d?i v?i l?nh take profit nhi?u robot thông minh s? d?ng cách th?c di d?i take profit d? nâng m?c l?i nhu?n.  W2S Database Support