Welcome2Solutions Forum
Main Page  |  Forums  |  Register  |  Active Topics  |  Search

 
Username:
Password:
Welcome2Solutions Forum >> Main Forums >> General Discussion >> MÔ HÌNH VAI Ð?U VAI NGU?C LÀ GÌ?
MÔ HÌNH VAI Ð?U VAI NGU?C LÀ GÌ?
Author Topic
upamfva


Intermediate

Join Date: 6.11.2021
Posts: 184

Posted: 8.3.2021 3:09:30

MÔ HÌNH VAI Ð?U VAI NGU?C LÀ GÌ?


N?u b?n là m?t tín d? c?a tru?ng phái Price Action, không th? nào b? qua mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c. Th? tru?ng Forex có th? thay d?i b?t thu?ng và thay d?i theo th?i gian, vì v?y vi?c nh?n bi?t mô hình và giao d?ch hi?u qu? mô hình này s? g?p khó khan.To get more news about mô hình vai d?u vai ngu?c, you can visit wikifx.com official website.
Trong bài vi?t này, WikiFX s? cùng b?n xem làm th? nào d? nh?n bi?t mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c và làm th? nào d? giao d?ch hi?u qu? cung nh?ng luu ý quan tr?ng c?n chú ý mô hình này!
Mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c (Head and Shoulder Bottom) là gì?
Vai Ð?u Vai Ngu?c hay còn g?i là mô hình Ðáy Ð?u Và Vai (Head and Shoulder Bottom) là mô hình d? th? d?o chi?u xu?t hi?n sau m?t xu hu?ng gi?m (downtrend), du?c hình thành b?i ba dáy liên ti?p, có bi?u tu?ng tuong t? Vai Trái – Ð?u – Vai Ph?i Ngu?c.
Khi xu hu?ng gi?m thì giá t?o ra dáy sau th?p hon dáy tru?c n?m ? bên trái (Vai Trái), ti?p theo là m?t dáy ? gi?a gi?m sâu hon 2 dáy ? hai bên (Ð?u). Sau dó giá t?o ra dáy sau cao hon dáy tru?c n?m ? bên ph?i (Vai Ph?i), mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c du?c hình thành. Khi giá t?o ra 3 dáy thì cung d?ng th?i hình thành 2 d?nh t? Sau Vai Trái và Tru?c Vai Ph?i. N?i 2 d?nh này l?i chúng ta thu du?c Neckline (Ðu?ng vi?n c?), m?t du?ng th?ng r?t quan tr?ng khi xem xét giao d?ch t?i mô hình.
C?n luu ý không ph?i là m?i mô hình Vai Ð?u Vai k? c? mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c d?u có d? tin c?y nhu nhau. M?t s? mô hình có th? cho tín hi?u d?o chi?u r?t m?nh trong khi m?t s? khác l?i cho xác su?t thành công th?p hon. Vì th?, c?n ph?i n?m du?c các d?c di?m làm gia tang d? m?nh c?a mô hình, bao g?m:
Tru?c khi t?o ra mô hình, giá gi?m càng m?nh, bi?u d? càng d?c thì tín hi?u d?o chi?u s? càng dáng tin c?y.
Neckline (Ðu?ng vi?n c?) hu?ng lên trên là tru?ng h?p d?t hi?u qu? cao nh?t so v?i 2 tru?ng h?p còn l?i (n?m ngang ho?c hu?ng xu?ng du?i).
Vai Trái (dáy d?u tiên) cao hon Vai Ph?i (dáy th? ba) thì s? làm gia tang d? m?nh c?a mô hình.
Cách giao d?ch hi?u qu? v?i mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c
1. Xác d?nh di?m vào l?nh cho Mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c
Ði?m vào l?nh chu?n cho Vai Ð?u Vai Ngu?c du?c xác d?nh ngay khi giá phá v? Neckline (Ðu?ng vi?n c?). Ð? th?n tr?ng hon, nên ch? d?i m?t cây n?n ngay sau cây n?n Breakout có giá dóng c?a n?m trên du?ng Neckline r?i m?i vào l?nh
Ch? giá phá v? Neckline (Ðu?ng vi?n c?), và sau dó ch? d?i m?t vài n?n Pullback ngu?c tr? l?i du?ng Neckline r?i m?i vào l?nh, giúp gi?m t? l? r?i ro vì giá dã quay tr? l?i Test du?ng Neckline và không quay ngu?c tr? xu?ng d? ti?p t?c xu hu?ng gi?m. Tuy nhiên, trong th?c t? không ph?i lúc nào Pullback cung di?n ra.
Vào l?nh khi ch? d?i t? giá Pullback v? Neckline (Ðu?ng vi?n c?) là d? kh?ng d?nh Neckline tru?c dây là Vùng kháng c? (Resistance), gi? dây dã tr? thành Vùng h? tr? (Support) và t? giá dã không th? phá v? Vùng h? tr? này d? ti?p t?c xu hu?ng.
Trong m?t xu hu?ng gi?m và hình thành mô hình Vai Ð?u Vai Ngu?c s? có Ðáy t?o thành Ð?u s? th?p hon Ðáy t?o thành Vai Trái. Vì v?y, n?u có thêm tín hi?u MACD Histogram báo hi?u Ðáy sau cao hon dáy tru?c, có th? áp d?ng thêm phuong pháp khác d? vào l?nh ngay tru?c khi Vai Ph?i du?c hình thành d?y d?.
  W2S Database Support